Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara

Regulament de Ordine Interioară

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ


 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Regulamentul stabilește dispoziții referitoare la organizarea și disciplina muncii în baza Codului Administrativ, Codului Muncii și legislației în domeniu, potrivit specificului Inspecției Muncii și Inspectoratelor Teritoriale de Muncă.

Art. 2 Personalul din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, are obligația de a respecta cu strictețe regulile generale și permanente de conduită și disciplină stabilite potrivit prezentului Regulament Intern.

Art.3 (1) Personalul angajat al Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara (denumit în continuare ITM Hunedoara) este constituit din funcţionari publici şi personal contractual;

  (2) Funcţionarii publici îşi desfăşoară activitatea în baza unui raport de serviciu, iar personalul contractual îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă (raport de muncă).

Art.4  Prezentul regulament intern se aplică :

a) personalului din cadrul aparatului propriu al ITM Hunedoara, indiferent de natura contractului sau raportului de muncă/serviciu;

b) persoanelor detaşate, delegate sau voluntare în cadrul inspectoratului;

c) elevilor/studenţilor care îşi efectuează practica în cadrul inspectoratului.

Personalul de la lit. a va fi denumit în continuare salariat.

Art. 5 Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:

 1. Principii fundamentale;
 2. Organizarea muncii, drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților;
 3. Norme de igienă și securitate a muncii;
 4. Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
 5. Modalități de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
 6. Reguli privind repectarea principiului nediscriminării și a al înlăturării oricărei forme de încălcare al demnității;
 7. Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
 8. Reguli referitoare la procedura disciplinară;
 9. Criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților.

 

CAPITOLUL II

PRINCIPII FUNDAMENTALE

Art.6 - La baza exercitării atribuţiilor de serviciu, stau următoarele principii:

a) respectarea Constituţiei şi a legilor ţării;

b) prioritatea interesului public;

c) asigurarea egalităţii de tratament al cetăţenilor;

d) profesionalismul;

e) imparţialitatea şi nediscriminarea;

f) integritatea morală;

g) libertatea gândirii şi a exprimării;

h) cinstea şi corectitudinea;

i) deschiderea şi transparenţa.

 

Art.7 - (1) Încadrarea personalului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(2) Organizarea şi susţinerea examenelor/concursurilor pentru recrutare sau promovare se vor face conform prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi a procedurilor interne privind selecţia, recrutarea, promovarea personalului din cadrul inspectoratului, aprobate de către Inspecţia Muncii şi avizate de catre Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

 

CAPITOLUL III

ORGANIZARE, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 1. ORGANIZAREA MUNCII

Art. 8  Durata timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi 40 ore pe săptămână în cadrul săptămânii de lucru de 5 zile, asigurându-se repausul săptămânal în zile de sâmbătă şi duminică, și se aplică pentru tot personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara şi este valabilă, indiferent de funcţia ocupată.

Art 9.(1) În cadrul ITM Hunedoara, programul normal de lucru este cel prevăzut în Regulamentul Intern al ITM Hunedoara şi este  afişat la sediul instituţiei. Programul de lucru este de luni până joi de la ora 8,00 până la ora 16,30, iar vineri de la ora 8,00 la ora 14,00.

(2) Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă are dreptul, respectând limitele şi procedurile impuse de legislaţie, să modifice programul de lucru în funcţie de necesităţi.

(3)Rămânerea în cadrul instituţiei peste programul normal de lucru, se face numai cu aprobarea conducerii.

(4) Durata maximă a timpului de lucru zilnic nu va putea depăşi 12 ore.

Art .10(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă  poate fi efectuată dacă a fost solicitată şi aprobată de către conducătorul serviciului/compartimentului și poate fi efectuată în cazurile şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; în cazul compartimentelor care nu au numită o persoană cu atribuţii de conducere, aprobarea va fi asigurată de către inspectorul șef.

În situaţii de excepţie, pentru întocmirea unor lucrări de extremă urgenţă, salariaţii vor efectua ore suplimentare la solicitarea conducătorului de compartiment şi cu aprobarea conducătorului instituţiei. 

(2) Orele suplimentare prestate peste durata normală a timpului de lucru, se vor compensa prin ore libere plătite, corespunzătoare numărului de ore prestate  peste durata normală a timpului de lucru.

Pentru a beneficia de compensarea prin ore libere plătite a timpului de lucru prestat peste durata normală a timpului de lucru, salariaţii trebuie să întocmească o cerere către conducerea instituţiei în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, avizată de către conducătorul serviciului/compartimentului şi contrasemnată de către inspectorul şef adjunct.

La cerere vor fi ataşate în mod obligatoriu :

 • ordinul de deplasare completat cu ora plecării şi ora sosirii la şi de la sediul instituţiei ;
 • xerocopie după foaia de parcurs a autoturismului cu care s-au deplasat în acţiunea de control şi care să fie în concordanţă cu ordinul de deplasare ;
 • xerocopie după înştiinţările întocmite către societăţile supuse controlului.

 

(3) Şefii de servicii/compartimente, au obligaţia de a ţine în mod separat, intr-un registru, evidenţa orelor suplimentare  prestate peste durata normală a timpului de lucru precum şi a recuperărilor acordate.

(4) Cererea de compensare a orelor suplimentare cu ore libere plătite, se întocmeşte de fiecare salariat, şi se înaintează conducătorului compartimentului în vederea înregistrării şi aprobării. După aprobarea cererii sale, se aduce la cunoştinţă responsabilului cu completarea şi verificarea condicii de prezenţă, care va înscrie în condica de prezenţă menţiunea COS (compensarea orelor suplimentare). Conducătorul compartimentului va păstra o evidenţă actualizată la zi a orelor suplimentare efectuate şi compensate cu ore libere plătite. O copie a cererii de compensare a orelor suplimentare cu ore libere plătite se păstrează în cadrul compartimentului din care face parte salariatul.

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul stabilit de lege, munca suplimentară va fi plătită în conformitate cu prevederile legale privind salarizarea personalului.

Art.11(1) Evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, se va face prin   Condica de prezenţă în care, salariații completează ora de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, semnează la începutul şi sfârşitul programului de lucru, cu precizarea orelor suplimentare efectuate zilnic. Conducătorul instituției avizează zilnic condica de prezenţă.

(2) În condica de prezență se consemnează prescurtat, situaţiile de concediu de odihnă, concediile medicale, concediile fără plată, absenţele nemotivate, efectuarea şi compensarea orelor suplimentare, recuperarea serviciului de permanenţă, delegaţiile, etc., în concordanţă cu legenda specificată în condică şi care este aceeaşi cu legenda din Foaia colectivă de prezenţă.

(3) În cazul în care întârzierea sau absenţa s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau a unor motive independente de voinţa angajatului (boala, accident,etc), salariatul are obligaţia de a informa în cel mult 24 de ore de la ivirea situației, compartimentul resurse umane din cadrul inspectoratului si seful direct.

(4) Angajatii care intârzie la programul de lucru stabilit in conformitate cu prezentul regulament, au obligatia de a aduce la cunostinţă superiorului ierarhic și compartimentului resurse umane situaţia, chiar daca este vorba de un caz de forţă majoră. În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie autorizate în prealabil de superiorul ierarhic. În cazul în care absenţa s-a datorat unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boală, accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsură să aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se ia măsuri sau să se propună măsuri disciplinare.

Art .12 (1) Situaţia prezenţei la serviciu se întocmeşte de către personalul cu atribuţii în acest sens, se vizează de către conducătorul compartimentului sau locţiitorul acestuia şi se transmite compartimentului resurse umane pentru verificare și comunicare la compartimentul de specialitate în vederea calculului drepturilor salariale.

(2) După depunerea la compartimentul resurse umane, situaţia prezenţei poate fi modificată numai cu aprobarea scrisă şi motivată a conducătorului care a vizat-o.

(3) Înscrierile de date false în condica de prezenţă, constituie o abatere gravă şi va fi sancţionată conform prevederilor prezentului regulament.

Art .13 (1) Organizarea serviciului de permanenţa pe instituţie, se stabileşte prin decizie a inspectorului sef.

(2) Orele efectuate de persoanele încadrate în muncă în scopul asigurării permanenţei pe instituţie în condiţiile legii, se compensează prin acordare de timp liber corespunzător în următoarele 60 zile conform art. 122 din Codul Muncii și ale art.13 din OGnr. 6/2007.

Art .14 (1) Salariaţii pot fi învoiţi să lipsească în interes personal de la serviciu, un număr de ore din cursul unei zile pe baza unui bilet de voie aprobat de către inspectorul sef .

(2) Biletul de voie va cuprinde menţiunea că angajatul pleacă în interes personal, data,durata şi ora când începe învoirea.

Art .15 Conducerea inspectoratului poate acorda, potrivit legii, concedii fără plată şi alte tipuri de concedii, la cererea celor interesaţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art .16 (1) Programarea concediilor de odihnă se face la sfârşitul fiecărui an pentru anul urmator. Propunerile de programare a concediilor se face de către conducerea fiecărui compartiment şi se aprobă de către inspectorul şef.

(2) Ordinea concediilor va fi stabilită eşalonat în tot cursul anului, ţinându-se seama de buna desfăşurare a activităţii dar şi de interesele angajaţilor.

Art .17 Compartimentul resurse umane ţine evidenţa întârzierilor, învoirilor, a concediilor de boală, de studii şi fără plată şi separat a concediilor de odihnă.

Art .18 (1) Accesul salariaţilor în sediul instituţiei se face în baza legitimaţiei vizate la zi.

(2) Ieşirea salariaţilor din instituţie, în timpul programului de lucru, este permisă după

cum urmează de :

- conducătorii compartimentelor, cu înştiinţarea inspectorului sef;

- ceilalţi salariaţi, pe baza ordinelor de serviciu (delegație), sau a biletelor de voie;

- persoanele care efectuează deplasări în interes de serviciu, pe baza ordinului de deplasare (delegație).

(3) La ieşirea din instituţie, biletele de voie se predau la compartimentul resurse umane

care are obligaţia să le păstreze până la terminarea programului.

Art.19  Primirea cetăţenilor pentru depunerea de cereri, reclamaţii, sesizări, propuneri precum şi pentru audienţe, se face potrivit procedurii și a programului de audiențe stabilit de catre inspectorul sef.

Art.20 Conducătorul fiecărui compartiment va organiza controlul zilnic, la sfârşitul programului, a modului în care angajaţii respectă obligaţiile pe care le au în ceea ce priveşte închiderea ferestrelor, încuierea birourilor, dulapurilor şi fişetelor, precum şi stingerea luminilor, etc.

 

 

 

2.OBLIGAȚIILE CONDUCERII

Art.21 Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă, are datoria să ia toate măsurile pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării activităţii unităţii.

Art.22  (1) Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă asigură buna organizare a întregii activităţi, pentru buna gospodărire a fondurilor materiale şi băneşti, în care sens stabileşte normele de disciplină a muncii, obligaţiile salariaţilor, precum şi răspunderea acestora pentru încălcarea atribuţiilor de serviciu.

(2) Potrivit legii, conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă are următoarele drepturi şi obligaţii:

(a) Fundamentează programul de activităţi al instituţiei pe termen scurt şi pe termen lung,

cu reactualizarea lui periodică;

(b)Stabileşte structura organizatorică a instituţiei precum şi structurile organizatorice pe

domenii de activitate;

(c) Stabileşte numărul de posturi pentru fiecare compartiment;

(d) Stabileşte atribuţiile fiecărui compartiment;

(e) Exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor;

(f) Asigură folosirea raţională a forţei de muncă, menţinerea numărului de salariaţi la nivelul strict necesar realizării sarcinilor;

(g) Urmăreşte ridicarea calificării profesionale a salariaţilor, promovarea lor în raport cu pregătirea şi rezultatele obţinute;

(h) Examinează observaţiile critice, sugestiile şi propunerile de măsuri formulate de salariaţii instituţiei;

(i) Organizează timpul de muncă în raport de specific, de necesităţi, de asigurarea funcţionalităţii şi de respectarea duratei timpului legal de lucru şi de odihnă;

(j) Asigură respectarea reglementărilor legale cu privire la timpul de lucru şi de odihnă, precum şi la orice alte drepturi legale cuvenite salariaţilor;

(k) Asigură întocmirea evaluării performanţelor profesionale individuale anuale a salariaţilor potrivit legii;

(l) Asigură plata drepturilor băneşti cuvenite personalului la termenele şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;

(m) Asigură spaţiul şi dotările necesare desfăşurării activităţii pentru fiecare salariat în parte, locuri de muncă corespunzătoare sub aspectul cerinţelor normale de securitate şi sănătate în muncă;

(n) Asigură liberul acces la informaţiile de interes public prin desemnarea unei persoane cu

atribuţii în acest domeniu;

(o) Asigură protecţia avertizării în interes public conform Legii nr.571/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(p) Asigură respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel;

(r) Asigură accesul la formare profesională în limita bugetului aprobat;

(s) Urmăreşte efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă în cadrul inspectoratului;

(t) Asigură efectuarea controlului medical obligatoriu, prevăzut de legislaţia în vigoare pentru salariaţii I.T.M. Hunedoara;

(u) poate sesiza comisia de disciplină atunci câns constată încălcări a regulilor de disciplină;

(v) emite decizia de sancţionare pe baza propunerilor cuprinse în raportul comisiei de

disciplină;

(x) orice alte drepturi şi obligaţii stabilite prin lege.

 

3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

Art.23 Salariaţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au următoarele drepturi:

(a) Să li se asigure stabilitate în muncă, contractul de muncă sau decizia de numire neputând să înceteze sau să fie modificat decât în cazurile și condițiile prevăzute de lege;

(b) Să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă, de protecţie a muncii, de indemnizaţii de asigurări sociale în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă şi de alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege;

(c) Să li se stabilească drepturi salariale potrivit legislaţiei în vigoare;

(d) Să li se asigure repaus săptămânal şi concediu de odihnă anual plătit;

(e) Să beneficieze de concediu de studii sau fără plată în condiţiile legii;

(f) Să li se asigure sprijin şi înlesniri pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale;

(g) Accesul la documentare şi informare;

(h) Dreptul la asistenţă şi control medical periodic;

(i) Dreptul la egalitate de şanse şi tratament;

(j) Dreptul la grevă;

(k) Dreptul la asociere sindicală;

(l) Dreptul la opinie;

(m) Dreptul la formare profesională în limita bugetului aprobat;

(n) Alte drepturi stabilite în actele normative în vigoare şi aplicabile categoriei de personal.

Art.24 Salariaţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara au obligaţia de a respecta următoarele îndatoriri:

(a) Să îşi îndeplinească obligaţiile asumate, conform fişei postului;

(b) Să respecte programul de lucru şi să folosească cu eficienţă timpul de muncă;

(c) Să execute întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu ce le revin;

(d) Să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;

(e) Să cunoască bine lucrările pe care le au de executat;

(f) Să-şi însuşească cunoştinţele profesionale necesare atribuţiilor de serviciu, să participe

la instructaje sau cursuri organizate în acest scop;

(g) Să respecte dispoziţiile privind păstrarea secretului de stat precum şi cele referitoare

la documentele, datele sau informaţiile care nu sunt destinate publicităţii;

(h) Să respecte normele de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor sau a oricăror

alte situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, viaţa şi integritatea corporală, sănătatea personală sau a altor persoane;

(i) Să respecte regulile de acces în instituţie, să ia măsuri de îndepărtare a oricăror persoane, dacă prezenţa acestora ar putea provoca un pericol pentru siguranţa sau funcţionarea normală a instituţiei;

(j) În cazuri de forţa majoră, au obligaţia să cunoască, să participe şi să asigure realizarea măsurilor de protecţie civilă cuprinse în Regulamentul de organizare a măsurilor de protecţie civilă;

(k) Să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor ce le revin;

(l) Să înştiinţeze şeful ierarhic superior de îndată ce au luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri;

(m) Să cunoască prevederile Legii nr.53/2003-Codului Muncii, ale O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adnministrativ şi ale altor dispoziţii cu caracter normativ în legătură cu funcţia încredinţată, precum şi dispoziţiile conducerii instituţiei referitoare la munca ce o îndeplinesc, conformându-se acestora întocmai;

(n) Să întocmească şi să depună la Compartimentul Resurse Umane, Declaraţia de avere şi

Declaraţia de interese, în conformitate cu prevederile Legeiinr.176/2010 privind înfiinţarea,

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare;

(o) Să aibă un comportament bazat pe respect, profesionalism bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate;

(p) Să nu solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj care le dunt destinate personal sau familiei, care le pot afecta imparţilitatea în executarea funcţiei;

(r) Să păstreze confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;

(s) Să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice;

(t) Să folosească raţional patrimoniul instituţiei;

(u) La suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de muncă să predea bunurile și lucrările încredinţate pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

(v) Să respecte dispoziţiile legale referitoare la incompatibilităţi / conflictele de interese;

(x) Să depoziteze selectiv deșeurile rezultate din activitatea de birou, conform Legii nr.

132/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

4. NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

Art.25  Funcţionarii publici, au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate, în beneficiul cetăţenilor.

Art.26  Funcţionarii publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atributiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale.

Art.27 Funcţionarii publici, au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul ITM Hunedoara, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor ITM Hunedoara.

Art.28  Funcţionarilor publici le este interzis :

a) să exprime în mod public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea

ITM Hunedoara, cu politicile şi strategiile ITM Hunedoara;

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care ITM Hunedoara are calitatea de parte;

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decat cele prevăzute

de lege;

d) sa dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această

dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau

drepturile ITM Hunedoara, ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice

sau juridice ;

e) să acorde consultanţă şi asistenţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării

de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a ITM Hunedoara.

Art.29  Prevederile art.28. lit. a - e se aplică şi după încetarea raporturilor de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani.

Art.30(1) In îndeplinirea atribuţiilor de seviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea interesului ITM Hunedoara.

(2) In activitatea lor, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie sa aibă o atitudine conciliantă si să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art.31   In exercitarea funcţiei publice , funcţionarilor publici le este interzis:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

c)să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d) să afişeze în cadrul ITM Hunedoara, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art.32    In considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să

permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

Art.33   In relaţiile cu personalul din cadrul ITM Hunedoara, precum şi cu persoanele fizice

sau juridice, funcţionarii publici sunt obligaţi sa aiba un comportament bazat pe respect, bună-credintă, corectitudine şi amabilitate.

Art.34 Funcţionarii publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul ITM Hunedoara, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

c) formularea unor sesizări sau plîngeri calomnioase.

Art.35   Funcţionarii publici, nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor,prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa inparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii.

 

CAPITOLUL IV REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI A INLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

Art. 36 (1) În cadrul relaţiilor de muncă/ raporturilor de serviciu, funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi angajaţii;

Art. 37 Domeniile specifice raporturilor de serviciu/muncă în care este interzisă orice discriminare directă sau indirectă, se referă la următoarele aspecte:

a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu/muncă;

b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, a locului de muncă sau a salariului;

c) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;

d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;

e) aplicarea măsurilor disciplinare;

f) aderarea la un sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;

g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare;

Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect:

a) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată;

b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.

Art. 38 Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;

b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;

d) stabilirea remuneraţiei;

e) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială;

f) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;

g) evaluarea performanţelor profesionale individuale;

h) promovarea profesională;

 i) aplicarea măsurilor disciplinare;

 j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;

 k) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor lit. a), locurile de muncă în care, datorită naturii activităţilor profesionale respective sau cadrului în care acestea sunt desfăşurate, o caracteristică legată de sex este o cerinţă profesională autentică şi determinantă, cu condiţia ca obiectivul urmărit să fie legitim şi cerinţa să fie proporţională.

Art. 39(1) Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, la perfecţionare şi, în general, la educaţia continuă.

(2) Este interzisă orice discriminare directă sau indirectă faţă de angajat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.

(3) Constituie disciminare directă faţă de un angajat actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, întemeiată pe unul sau mai multe criterii prevăzute la

alin.2, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea cunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.

(4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporţionale, adecvate şi necesare.

Art. 40 Discriminarea prin asociere constă din orice act sau faptă de discriminare săvârşit(ă) împotriva unei persoane care, deşi nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor prevăzute la art. 39 alin. (2), este asociată sau prezumată a fi asociată cu una sau mai multe persoane aparţinând unei astfel de categorii de persoane.

Art. 41 Orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să utilizeze o formă de discriminare, care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la art.39 alin. (2) împotriva uneia sau mai multor persoane este considerat discriminare.
Art. 42 Nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricţia sau preferinţa în privinţa unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale.
 Art. 43 Este interzis din partea salariaților instituției orice comportament având caracter de propagandă naționalist - șovină, de instigare la ură rasială sau națională ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnității sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau comunități și legat de apartenența acestuia/acesteia la o rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau categorie defavorizată, ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia/acesteia.

Art. 44 Hărţuirea constă în orice tip de comportament care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la art.39 alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.
Art. 45 Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării.

Art. 46 Măsurile de promovare a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, dar şi pentru eliminarea discriminării directe şi indirecte pe criterii de sex se aplică în conformitate cu

prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi,republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


CAPITOLUL V EGALITATEA DE ŞANSE ŞI DE TRATAMENT ÎNTRE ANGAJAŢI, FEMEI ŞI BĂRBAŢI, ÎN CADRUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ, INTERZICEREA DISCRIMINĂRILOR BAZATE PE CRITERIUL DE SEX    

Art. 47 Prin egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţelege accesul nediscriminatoriu la:

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;

c) venituri egale pentru muncă de valoare egală;

d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia;

e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;

f) condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv condiţiile de concediere;

g) beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială;

h) organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;

i) prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 48 Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, angajatorul are următoarele obligaţii:

a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criteriul de sex în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în regulamentele interne ale unităţilor ;

b) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.

c) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentei legi.

d) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat, privind concediul pentru creşterea copiilor sau concediul paternal, constituie discriminare în sensul prezentei legi.

e) Concedierea nu poate fi dispusă pe durata în care: o salariata este gravidă sau se află în concediu de maternitate; o salariata/salariatul se află în concediul pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi; o salariatul se află în concediu paternal.

f) La încetarea concediului de maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi avut dreptul în timpul absenţei.

g) La revenirea la locul de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (f), salariata/salariatul are dreptul la un program de reintegrare profesională, a cărui durată nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare.

h) Constituie discriminare bazată pe criteriul de sex orice comportament nedorit, definit drept hărţuire sau hărţuire sexuală, având ca scop sau efect: o de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectată; o de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.

i) Constituie discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o sesizare ori o reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, la instanţele judecătoreşti competente, în vederea aplicării prezentelor reglementări şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI

ORGANIZAREA TIMPULUI DE LUCRU

Timpul de muncă şi timpul de odihnă

Art.49 - (1) Durata normală a timpului de muncă al fiecarui angajat cu normă întreagă, este de regulă uniformă, de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore pe săptămână.

(2) Repartizarea timpului de muncă se realizează în cadrul săptămânii de lucru de 5 zile, cu două zile de repaus, respectiv zilele de sâmbătă şi duminică;

(3) Programul normal de lucru în zilele de luni până vineri inclusiv, astfel:

- luni – joi,  începe la ora 8, 00 şi se termină la ora 16,30

- vineri – începe la ora 8, 00 şi se termină la ora 14,00

(4) Conducerea inspectoratului îşi rezervă dreptul, respectând limitele şi procedurile impuse de legislaţia în vigoare, de a modifica programul de lucru în funcţie de nevoi.

(5) Rămânerea în cadrul instituţiei peste programul normal de lucru, se face numai cu aprobarea conducerii.

(6)Întârzierile la program vor fi operate corespunzător  în pontaj (pentru fiecare fracţiune de oră se va diminua timpul de lucru cu o oră), iar la 3 întârzieri într-o lună, pentru funcţionarii publici se va proceda la sesizarea comisiei de disciplină, care va stabili sancţiunea, în condiţiile legii.

În cazul în care un angajat contractual va acumula trei intarzieri într-o lună, conducătorul instituţiei poate sancţiona această abatere, la propunerea Compartimentului Resurse Umane, dar numai după cercetarea disciplinară prealabilă.

În cazul în care un salariat se află în incapacitate temporară de muncă, acesta are obligaţia de a comunica la Compartimentul resurse umane din cadrul inspectoratului, în primele 24 de ore de la obţinerea certificatului faptul că se află în incapacitate temporară de muncă.

Cu acordul sau la solicitarea salariatului, conducerea inspectoratului poate stabili programe individualizate de muncă;

(7) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii. Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

(8) Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul acestuia, angajaţii sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă de la sediul inspectoratului sau punctul de lucru unde prestează activitate;

(9) Angajatii care intârzie la programul de lucru stabilit in conformitate cu prezentul regulament, au obligatia de a aduce la cunostinţă superiorului ierarhic situaţia, chiar daca este vorba de un caz de forţă majoră. În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie autorizate în prealabil de superiorul ierarhic. În cazul în care absenţa s-a datorat unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boală, accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsură să aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se ia măsuri sau să se propună măsuri disciplinare.

(10) Conducătorii compartimentelor sunt obligaţi să verifice zilnic condica de prezenţă, la începerea şi la sfârşitul programului de lucru.

(11) Conducătorii compartimentelor din cadrul inspectoratului răspund de organizarea şi ţinerea evidenţei proprii privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri, orele prestate peste programul normal de lucru, absenţe, întârzieri de la program şi alte aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor, aprobate de aceştia, după caz.

 

Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor

Art.50 – (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor angajaţilor şi nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileste şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic, având o durată minimă de zile 21 de zile în raport cu vechimea lor în muncă după cum urmează:

a) 21 zile lucrătoare - pentru salariaţii cu o vechime totală mai mică de 10 ani

b) 25 zile lucrătoare - pentru salariaţii cu o vechime totală egală sau mai mare de 10 ani.

Sau

a) 25 zile lucrătoare - pentru salariaţii cu o vechime totală mai mică de 10 ani

b) 30 zile lucrătoare - pentru salariaţii cu o vechime totală egală sau mai mare de 10 ani,

pentru funcţionarii publici numiţi în funcţia publică specifică de inspector de muncă.

 (2)Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate acorda fracţionat dacă interesele serviciului o cer, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare pentru funcţionari publici şi 10 zile lucrătoare pentru personalul contractual. La solicitarea motivată a angajatului, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare.

(3) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea angajatului pentru motive obiective, potrivit legii;

(4) Conducerea inspectoratului poate rechema angajatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, potrivit legii;

(5) Cu 5 zile lucrătoare înainte de data plecării în concediu de odihnă, salariatul are obligaţia de a înştiinţa şeful ierarhic superior şi de a preda sarcinile de serviciu persoanei care îl înlocuieşte pe perioada concediului. 

(6) Programarea concediilor de odihnă se face la sfârșitul fiecărui an până la data de 31 decembrie, pentru anul viitor. Propunerile de programare a concediilor se fac de către conducerea fiecarui compartiment, birou, serviciu, și se depun la Compartimentul resurse umane  în vederea înaintării spre aprobare Inspectorului șef.

Concediile vor fi stabilite eșalonat pe tot parcursul anului, ținându-se seama de buna desfășurare a activității cât și de interesele salariatului.

(7) Șefii de serviciu/birou/compartiment, au obligația de a urmări ca efectuarea concediilor de odihnă să se facă conform programării. Atunci când concediul de odihnă nu se poate efectua în perioada programată, salariatul are obligația să solicite reprogramarea concediului, cu trecerea în concret a perioadei în care urmează a se efectua. Cererea de reprogramare trebuie motivată și avizată în prealabil de către șeful de serviciu/birou/compartiment și de către inspectorul șef adjunct.

(8) Funcţionarul public sau personalul contractual din ITM Hunedoara, trebuie să facă dovada prin certificat medical, prin care să justifice absenţa în caz de boală.

În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi a celor pentru creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză. Aceleaşi prevederi, potrivit codului muncii se aplică şi salariaţilor cu contract individual de muncă.

(9) Certificatul medical se va depune la Compartimentul resurse umane din cadrul inspectoratului până cel mai târziu în data de 5 a lunii următoare celei  în care s-a acordat concediul medical.

 

Art.51(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, angajaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul următoarelor evenimente deosebite:

a) căsătoria salariatului - 5 zile;

b) căsătoria unui copil - 3 zile;

c) naşterea unui copil - 3 zile; la acestea se adaugă pentru tatăl copilului nou născut 10 zile lucrătoare şi încă 5 zile lucrătoare în cazul în care tatăl copilului a obţinut atestatul de absolvire a cursului de puericultură;

d) decesul soţiei/soţului angajatului sau al unei rude de până la gradul al III-lea, inclusiv - 3 zile lucrătoare;

e) controlul medical anual - o zi lucrătoare.

f) donări de sânge, potrivit legii;

(2) Concediul plătit se acordă la cererea angajatulului, cu aprobarea conducerii inspectoratului;

(3) Pentru rezolvarea unor situatii personale, angajaţii au dreptul la concedii fără plată, potrivit legii;

(4) Angajaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională ce se pot acorda cu sau fără plată, potrivit legii;

(5) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt următoarele:

- 1 şi 2 ianuarie

- 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române

- vinerea mare

- prima şi a doua zi de Paşti

- prima şi a doua zi de Rusalii

- 1 mai

- 1 iunie

- Adormirea Maicii Domnului – 15 august

- 30 noiembrie

- 1 decembrie

- Prima şi a doua zi de Crăciun

- 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte .

(6)În conformitate cu prevederile art.139 alin.(4) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, precum şi zilele în care se recuperează orele de muncă neefectuate.

 

 

CAPITOLUL VII

MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU SAU A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art.52 – (1) Modificarea raportului de serviciu pentru funcţionarii publici are loc în condiţiile prevăzute de art.502, 504 – 508 și 510 - 511 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Modificarea contractului individual de muncă pentru personalul contractual are loc în condiţiile art.41- 48 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Deplasarea personalului inspectoratului în interesul serviciului în afara localităţii, se face, în condiţiile legii, pe baza ordinului de deplasare aprobat în prealabil de către inspectorul şef.

 

CAPITOLUL VIII

SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU /CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art.53 - (1) Suspendarea activităţii angajatului poate interveni în condiţiile art.512 – 515 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare,  respectiv ale art.49 – 54 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul suspendării din iniţiativa angajatului, cererea de suspendare se face în scris cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data când se solicită suspendarea, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 

(3) În termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării de drept, angajatul este obligat să informeze în scris conducerea inspectoratului despre acest fapt.

 

CAPITOLUL IX

ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU /CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

Art.54 - (1) Încetarea activităţii angajatului poate interveni în condiţiile art.516 – 523 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art.55 – 57 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul demisiei, aceasta nu trebuie motivată şi produce efecte astfel:

a) după 30 de zile calendaristice de la înregistrare, pentru funcţionarii publici;

b) după 20 zile lucrătoare pentru salariaţii contractuali cu funcţii de execuţie, respectiv 45 de zile calendaristice pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.

(3) La încetarea raportului de serviciu/muncă, angajatul are obligaţia să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu, să respecte angajamentele luate pentru participarea la cursurile de formare profesională organizate şi finanţate de către inspectorat, precum şi obligativitatea finalizării notei de lichidare.

 

CAPITOLUL X

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII ŞI ALE ANGAJAŢILOR

Drepturile şi obligaţiile conducerii inspectoratului

Art.55 Drepturile conducerii inspectoratului sunt următoarele:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei;

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare funcție/angajat, în condiţiile legii;

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru angajat, sub rezerva legalităţii lor;

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

e)să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi regulamentului intern;

f) să solicite diverse rapoarte de activitate personalului inspectoratului, cu periodicitatea şi profilul pe care le consideră necesare (zilnice, săptamânale, etc, pe obiective şi atribuţii alocate, în funcţie de volumul de încărcare cu sarcini, etc);

g) să verifice modul de respectare de către salariaţi a disciplinei muncii, a Codului de conduită, precum şi a altor reguli şi norme interne stabilite potrivit prezentului Regulament Intern şi potrivit altor norme interne emise de angajator;

h) să verifice modul în care salariaţii respectă clauza de confidenţialitate şi alte clauze asupra cărora s-a negociat şi s-a convenit a fi incluse în cuprinsul contractului individual de muncă, la încheierea sau pe parcursul executării acestuia, după caz;

i) să verifice depunerea de către salariaţi a declaraţiilor de interese/avere stabilite conform prevederilor legale în vigoare, la termenele şi în formatele stabilite potrivit acestor prevederi;

j) să aprobe sau, după caz, să refuze în mod justificat participarea funcţionarilor publici la programe de formare şi finanţarea cheltuielilor cu participarea;

k) în relaţia cu funcţionarii publici participanţi la programele de formare/perfecţionare finanţate de către inspectorat, să solicite restituirea sumelor cheltuite cu participarea la programele de formare, dacă funcţionarul public participant nu face dovada finalizării programului din culpa sa;

 

Art.56 - (1) Obligaţiile conducerii inspectoratului sunt următoarele:

a) să pună la dispoziţia angajaţilor spaţiu de lucru cu dotări, mijloacele materiale şi de lucru necesare asigurării unor condiţii corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de performanţă cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia.

b) să evalueze performanţele profesionale individuale ale personalului din subordine în perioada atribuită evaluării (1 – 31 martie pentru anul precedent), la încetarea/suspendarea raporturilor de serviciu, sau de muncă, după caz.

c) să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată în raport de cerinţele şi specificul fiecărei activităţi.

d) să organizeze activitatea angajaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare a inspectoratului, precizând prin fişa postului atribuţiile fiecăruia în raport de studiile, pregătirea profesională şi specialitatea acestora, stabilind în mod corect şi echitabil volumul de muncă al fiecăruia.

e) să răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor, atât în cadrul inspectoratului, cât şi în afara acestuia.

f) să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională, avându-se în vedere dezvoltarea competenţelor precum şi anticiparea necesarului de competenţe corespunzător atribuţiilor specifice instituţiei;

g) să sprijine şi să stimuleze initiaţiva şi capacitatea profesională a angajaţilor.

h) să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la securitatea muncii şi prevenirea incendiilor, timpul de lucru şi de odihnă, acordarea drepturilor pentru munca prestată.

i) să acorde angajaţilor drepturile de natură salarială ce decurg din lege;

j) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de angajaţi, în condiţiile legii;

k) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a angajaţilor şi să opereze, după caz, înregistrările prevăzute de lege;

l) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de angajat a

solicitantului;

m) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale angajaţilor;

n) să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot produce pagube patrimoniului inspectoratului;

o) să respecte prevederile legale în legatură cu numirea sau, după caz, cu eliberarea din funcţie a personalului;

p) să prevină şi să sancţioneze, conform legii, orice formă de discriminare;

r) să asigure protecţia personalului angajat şi să respecte prevederile Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii:

(2) Personalul cu funcţii de conducere are următoarele obligaţii în ceea ce priveşte:

a) obiectivitatea în evaluare:

- să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru angajaţii din subordine;

- să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare;

- de a nu favoriza accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme.

b) evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din subordine, la încetarea/suspendarea raporturilor de serviciu, sau de muncă, după caz.

c) participarea la luarea deciziilor.

d) interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor.

 

Drepturile şi obligaţiile angajaţilor

Art.57  Drepturile angajaţilor sunt următoarele:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptamânal;

c) dreptul la concediu de odihnă anual;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la demnitate în muncă;

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

g) dreptul la acces la formarea profesională sau specializare;

h) dreptul la informare şi consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

j) dreptul la protecţie în caz de concediere;

k) dreptul de asociere sindicală.

 

Art.58 Obligaţiile angajaţilor sunt următoarele:

a) să îndeplinească atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

b) să respecte disciplina muncii;

c) să respecte programul de lucru;

d) să respecte secretul de stat şi de serviciu ce le sunt încredinţate angajaţilor prin natura atribuţiilor;

e) să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii;

f) să se conformeze dispoziţiilor date de salariaţii cu funcţii de conducere cărora le sunt subordonaţi direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt ilegale. În asemenea cazuri, angajatul are obligaţia să motiveze în scris refuzul îndeplinirii dispoziţiei primite. Dacă angajatul care a dat dispoziţia stăruie în executarea acesteia, va trebui să o formuleze în scris. În această situaţie dispoziţia va fi executată de cel care a primit-o; să respecte întocmai programul de lucru - normal sau individualizat - şi să semneze în condica de prezenţă atât la începerea cât şi la terminarea programului de lucru;

g) să nu întârzie la programul de lucru - normal sau individualizat , iar în cazul în care au întârziat să semneze condica de prezenţă numai după ce au informat şi au primit acceptul de la şeful ierarhic direct şi de la conducerea inspectoratului;

h) să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea inspectoratului în situaţia în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc absenţa, sau în cel mult 24 de ore. Nerespectarea acestei prevederi constituie abatere disciplinară şi atrage pontarea salariatului nemotivat.

Certificatul medical se va depune până în ultima zi a lunii pentru luna în curs, în vederea introducerii în plată a acestuia sau cel mai târziu până în data de <st1:metricconverter productid="5 a" w:st="on">5 a</st1:metricconverter> lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul medical. Constituie abatere disciplinară depunerea certificatului de concediu medical după această dată.

i) să îşi perfecţioneze pregătirea profesională;

j) să aducă în termen de 5 zile lucrătoare <st1:personname productid="la Compartimentul Resurse" w:st="on">la Compartimentul Resurse</st1:personname> Umane documentele justificative care atestă orice modificări privind statutul personal, referitoare la: adresa de domiciliu sau de reşedinţă; starea civilă; preschimbarea actului de identitate; declaraţie privind cumulul de funcţii deţinut la alte instituţii de drept public sau privat; alte situaţii care, potrivit legii sau altor norme interne presupun informarea obligatorie a angajatorului;

să aducă <st1:personname productid="la Compartimentul Resurse" w:st="on">la Compartimentul Resurse</st1:personname> Umane în original şi copie, diplomele, adeverinţele, certificatele sau alte documente similare obţinute cu ocazia absolvirii/urmării unor instituţii de învăţământ, stagii, seminarii, cursuri de pregătire profesională, etc.

k)să cunoască şi să aplice corespunzator prevederile actelor normative în vigoare legate de activitatea pe care o desfăşoară, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al inspectoratului, precum şi Procedurile interne care sunt alocate compartimentului unde îşi desfăşoară activitatea;

l)să cunoască şi să respecte prevederile legislaţiei în vigoare şi prezentului Regulament Intern.

m)să respecte limitele de competenţe şi responsabilitate ce le sunt atribuite prin fişa postului şi prin alte instrumente manageriale de către şefii ierarhici situaţi pe filiera iararhică a postului;

n)să aibă o atitudine demnă şi corectă, respectuoasă şi principială dând dovada de iniţiativă, creativitate, spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională operativă, diplomaţie;

o)să aducă la cunostinţa şefilor ierarhici orice neregulă constatată, sau greutaţi în exercitarea atribuţiilor;

p)să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale;

r)să respecte normele de conduită profesională prevăzute în codul de conduită, obligatoriu pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică, din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice;

s)să nu deranjeze munca colegilor din biroul unde îşi desfăşoară activitatea sau a altor colegi din inspectorat prin acţiuni sau manifestări neconforme regulilor unui comportament civilizat (ex. întreruperea activităţii unor colegi cu diverse probleme personale; vorbitul foarte tare, ascultarea muzicii la un nivel sonor care deranjează colegii; alte situaţii care pot deranja munca colegilor);

t)să nu renunţe la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute prin lege sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate;

u)să asigure un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor inspectoratului;

v)să asigure, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice;

x)să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

w)să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute;

x)să apere în mod loial prestigiul inspectoratului, precum şi să se abţină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia;

y)să respecte demnitatea funcţiei deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor inspectoratului;

z)să respecte libertatea opiniilor şi să nu se lase influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;

aa)să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducerea inspectoratului când sunt desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială. În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al inspectoratului;

bb)să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi inspectoratului, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar; 

cc)să păstreze ordinea, evidenţa şi securitatea documentelor, lucrărilor şi informaţiilor pe care le gestionează, astfel încât să poată furniza întocmai şi la timp informaţiile solicitate şi să asigure protecţia informaţiilor considerate secrete, sensibile sau confidenţiale de accesul persoanelor neautorizate;

dd)să utilizeze eficient mijloacele fixe, obiectele de inventar precum şi materialele, combustibilii, energia şi consumabilele pe care le utilizează şi să ia toate măsurile necesare pentru evitarea oricarei risipe şi înlăturarea oricărei neglijenţe în ceea ce priveşte păstrarea şi folosirea acestora;

ee)să nu scoată în afara inspectoratului bunurile acestuia decât după anunţarea prealabilă a compartimentului economic şi obţinerea aprobării de la persoana împuternicită de conducerea inspectoratului să aprobe scoaterea acestor bunuri în afara inspectoratului;

ff)fac excepţie autoturismele inspectoratului şi alte bunuri pentru care s-a acordat aprobare prealabilă de a fi scoase în afara inspectoratului (ex. laptopuri, tablete, cameră foto, telefoane mobile, etc).

ii)să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament.

Art.59 (1) Persoanele angajate beneficiază, pentru munca prestată, de un salariu brut care cuprinde salariul funcţiei de bază, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, precum şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar, conform legislaţiei în vigoare.

(2) În cariera profesională, angajaţii beneficiază, potrivit legii, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale, de dreptul de a promova în clasă şi în grade profesionale.

 

 

CAPITOLUL XI

ABATERI DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE

Abateri disciplinare

Art.60 - (1) Conducerea inspectoratului dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia au savârşit o abatere disciplinară.

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către angajat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Art.61 Sunt abateri disciplinare:

a) Întârzierea la programul de lucru;

b) întarzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

c) Nesemnarea în mod repetat a condicii de prezenţă la începerea şi/sau la terminarea programului de lucru;

d) semnarea condicii de prezenţă pentru ziua/zilele următoare sau anterioare;

e) absenţe nemotivate de la serviciu, indiferent de durata acestora;

f) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

g) efectuarea de copii neautorizate după diverse acte/documente care nu sunt gestionate în mod direct sau care nu aparţin salariatului respectiv sau compartimentului în care este încadrat, fără informarea şi obţinerea acordului prealabil de la persoanele care gestionează sau cărora le aparţin actele/documentele respective;

h) atitudinile ireverenţioase în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;

i) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter;

j) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului;

k) neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor;

l) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte;

m) exprimarea sau desfăşurarea în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;

n) încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii;

o) părăsirea serviciului fără un motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea şefului ierarhic;

p) desfaşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;

q) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dauneze activităţii inspectoratului;

r) fumatul în incinta inspectoratului şi încălcarea regulilor de igienă şi securitate;

s) introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în instituţie a băuturilor alcoolice, precum şi consumarea acestora la locul de muncă;

t) prezentarea la serviciu într-o ţinută necorespunzătoare, sub influenţa băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate;

u) împiedicarea sau deranjarea muncii altor colegi, indiferent de locul de muncă al acestora, prin diferite acţiuni sau manifestări neconforme regulilor unui comportament decent şi civilizat (ex.întreruperea activităţii unor colegi cu diverse probleme personale; vorbitul foarte tare, ascultarea muzicii la un nivel sonor ridicat şi alte situaţii care pot deranja munca colegilor).

v) introducerea, consumarea, distribuirea sau comercializarea de substanţe, medicamente sau alte produse ale căror efect pot produce dereglări comportamentale;

w) acte de violenţă şi/sau insulte grave la adresa colegilor, superiorilor sau altor persoane;

x) întruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesională;

y) orice alte fapte prevăzute de lege;

 

Art.62 - (1) În relaţiile de serviciu, toti angajaţii, femei şi bărbaţi, au asigurate sanşe egale de afirmare profesională şi beneficiază de un tratament egal. Este interzisă, la locul de muncă, orice manifestare de hărţuire sexuală, întrucât aceasta constituie discriminare dupa criteriul de sex.

Prin hărţuire sexuală se întelege orice formă de comportament în legatură cu sexul, despre care cel care se face vinovat ştie că afectează demnitatea persoanelor, dacă acest comportament este refuzat şi reprezintă motivaţia pentru o decizie care afectează acele persoane.

(2) Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept hărţuire sexuală, conducerea inspectoratului aplică urmatoarele măsuri:

- angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, comitând acţiuni de hărţuire sexuală şi discriminare după criteriul de sex vor fi sancţionaţi conform prevederilor art.29 din prezentul regulament;

- să asigure informarea tuturor angajaţilor cu privire la interzicerea hărţuirii sexuale la locul de muncă, inclusiv prin afişarea în locuri vizibile a prevederilor regulamentare pentru prevenirea oricarui act de hărţuire sexuală;

- să aplice după sesizare sancţiunile disciplinare împotriva oricărei manifestări de hărţuire sexuală la locul de muncă,potrivit art.29 din prezentul regulament.

 

 

CAPITOLUL XI

LIMITE, INCOMPATIBILITĂŢI ŞI INTERDICŢII

Art. 63 - (1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. 

(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;

b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;

c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;.

d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

(3) Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului.

(4) Funcţionarul public poate candida pentru o funcţie eligibilă sau poate fi numit într-o funcţie de demnitate publică.

(5) Funcţionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.

(6) Funcţionarilor publici le este interzis să fie membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi să exprime sau să apere în mod public poziţiile unui partid politic.

(7) Funcţionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţia publică.

(8) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;

b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;

c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

Art.64 - (1) Personalului inspectoratului le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea inspectoratului, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte;

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau inspectoratului.

f) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

g) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

h) să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

i) să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;

j) să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale;

k) să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale, in relaţiile cu reprezentanţii altor state;

l) să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii;

m) să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

n) să folosească timpul de lucru ori logistica inspectoratului pentru realizarea de activităţi publicistice sau activităţi didactice, in interes personal.

(2) Prevederile lit. a) - d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu/de muncă, pentru o perioadă de 2 ani.

(3) Monitorizarea, coordonarea şi controlul privind activităţile desfaşurate de funcţionarii publici sau de personalul contractual, se fac potrivit Codului de conduită a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 

CAPITOLUL XIII

SANCTIUNI DISCIPLINARE

Art.65 - (1) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:

1. pentru funcţionarul public:

    a) mustrare scrisă;

    b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

    c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

    d) retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an.

    e) destituirea din funcţia publică.

(2)La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcţionarului public, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile prezentei legi.

(3)Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

 

2. pentru personalul contractual

a) avertismentul scris;

    b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

    c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

    d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

    e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

    (2) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

    (3) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

(4) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

 

Art.66 (1) Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze superiorului ierarhic, chiar dacă este un caz de forţă majoră.

Se consideră întârziere, sosirea la serviciu peste orele 8:45, fără recuperarea acesteia.

1. Întarzierile repetate de la programul de lucru aprobat vor fi operate corespunzător, sub semnătura conducătorului de compartiment, în foaia de pontaj şi vor fi sancţionate disciplinar, în condiţiile legii, astfel:

a) peste 5 întârzieri nejustificate într-o lună – avertisment scris/ mustrare scrisă;

b) peste 10 întârzieri nejustificate într-o lună, fără recuperarea lor - diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o lună.

Absenţele trebuiesc aduse la cunoştinţa superiorului ierarhic cu excepţia cazurilor neprevăzute sau independente de voinţa celui în cauză (boală, accident,etc.).

c) Pentru o absenţă nemotivată se vor diminua drepturile salariale cu 5% pe o lună, pentru două absenţe nemotivate se vor diminua drepturile salariale cu 10% pe o lună, iar pentru a treia absenţă nemotivată se va proceda la încetarea raporturilor de serviciu, respectiv la încetarea raporturilor de muncă.

2. În cazul în care persoanele suspendate din funcţie, nu informează în scris conducerea inspectoratuluu, în termen de 15 zile calendaristice înainte de data încetării motivului de suspendare de drept, dar nu mai târziu de data luării la cunoştinţă de motivul încetării suspendării de drept, despre acest fapt, se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează disciplinar.

Sancţiunea disciplinară prevăzută la pct.1 lit.a) şi pct.2, se va aplica direct de conducătorul instituţiei şi va fi transmisă Compartimentului Resurse Umane.

Pentru sancţiunile disciplinare prevăzute la pct.1 lit.b) şi lit.c), conducătorul compartimentului va sesiza comisia de disciplină, sau după caz, conducerea inspectoratului.

Art.67 – (1) Sancţiunile prevăzute la art.66, cu excepţia celor prevăzute la art.66 alin. (1) pct.1 lit.a) şi pct.2, nu pot fi dispuse înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile de către comisia de disciplină sau, dupa caz, de persoana imputernicită să realizeze cercetarea, în condiţiile legii.

(2) Conducerea inspectoratului dispune aplicarea sancţiunii disciplinare prin decizie.

(3) Decizia de sancţionare poate fi contestată de angajat la instanţele judecătoreşti competente, material şi teritorial în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Art.68 - (1) Conducerea inspectoratului poate dispune eliberarea din funcţie pentru motive care ţin de persoana angajatului, în condiţiile legii.

(2) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept şi să cuprindă elementele prevăzute în actele normative în vigoare.

(3) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă;

(4) La încetarea raportului de serviciu /contractului individual de muncă angajatul are îndatorirea să predea lucrările şi bunurile care i-au fost încredintate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu.

 

CAPITOLUL XIV

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A RESURSELOR INFORMATICE ŞI DE COMUNICAŢII ALE INSPECTORATULUI

Art. 69 - Resursele informatice şi de comunicaţii aparţin inspectoratului şi sunt constituite din:

- resurse hardware: calculatoare desktop şi portabile, servere, imprimante, echipamente de transmisie (switch-uri, hub-uri, cablaje), scanere;

- resurse software generale şi aplicaţii pentru care inspectoratul a plătit drepturi de utilizare, achiziţionate din resurse proprii, prin programe cu finanţare externă, donaţii, etc.

- servicii: acces Internet şi poşta electronică;

Înţelegem prin utilizatori persoanele autorizate să utililizeze resursele informatice şi de comunicaţii ale inspectoratului.

Art. 70 - Utilizatorii resurselor informatice şi de comunicaţii din inspectorat răspund de integritatea fizică a resurselor informatice folosite.

Art. 71 - Resursele informatice şi de comunicaţii furnizate de inspectorat vor fi folosite de angajaţii acestuia numai în scopuri legale.

Art. 72 - În vederea realizării atribuţiilor de serviciu, inspectoratul pune la dispoziţia angajaţilor săi conectaţi la reţea o adresă de e-mail de forma <prenume.nume@itmhunedoara.ro>. Fiecare utilizator răspunde de asigurarea confidenţialităţii parolei de acces la serviciile de reţea.

Art. 73 - Informaţiile referitoare la configurarea reţelei (protocoale, porturi) codurile licenţelor de utilizare a pachetelor software, precum şi elementele de identificare ale utilizatorilor în reţea către terţe persoane sunt considerate secrete de serviciu.

Art. 74 - Pe perioada absenţei din instituţie, utilizatorii vor asigura accesul la toate resursele informatice (calculator, cont de poştă electronică, etc) pe care le folosesc, șefului ierarhic și persoanei care are delegate atribuțiile pentru perioada în care lipsește de la locul de muncă, prin fișa postului.

Art. 75 - Fiecare staţie de lucru va funcţiona numai cu produse software achiziţionate cu licenţă, instalate şi configurate de către administratorul de reţea sau personal autorizat, cu avizul administratorului de reţea.

Art. 76 - Pentru o protecţie eficientă pe toate staţiile de lucru precum şi pentru gestionarea unitară a politicilor de securitate ale reţelei inspectoratului, toate staţiile de lucru vor fi protejate de o soluţie antivirus contractată de acesta.

Art. 77 - În vederea gestionării eficiente a resurselor software ale inspectoratului şi a eliminării redundanţelor în achiziţionarea de servicii şi licenţe, elaborarea specificaţiilor tehnice de către departamentele care solicită achiziţionarea acestor produse va fi făcută cu consultarea unui expert al departamentului care coordonează activităţile informatice şi de comunicaţii ale inspectoratului.

Art. 78 - Sunt interzise:

a) modificarea de către utilizatori a configuraţiei fizice a echipamentelor şi a setărilor software de configurare a aplicaţiilor făcute de către administratorul de reţea;

b) utilizarea în cadrul reţelei inspectoratului, fără acordul administratorului de reţea, a oricăror alte resurse hardware cum ar fi laptop-uri, PC-uri, modem-uri, hard-disk-uri, echipamente USB şi CD-RW care nu sunt proprietate a inspectoratului sau nu fac parte dintr-un program derulat de un partener terţ cu inspectoratul;

c) accesarea, transmiterea, stocarea sau publicarea de materiale ilegale (conform legislaţiei din România). Materialele al căror conţinut este ilegal, cuprind (dar nu sunt limitate la): materiale protejate prin drepturi de autor, materiale ameninţătoare sau obscene, materiale cu conţinut pentru adulţi, materiale protejate de secrete de marcă sau de un alt statut, programe software piratate, programe hacker, etc.;

d) folosirea resurselor informatice şi de comunicaţii ale inspectoratului si pentru accesarea şi/sau stocarea site-urilor sau materialelor cu conţinut pornografic;

e) utilizarea resurselor informatice şi de comunicaţii ale inspectoratului în scopul transmiterii de mesaje e-mail nesolicitate (spam). Este totodată interzisă orice încercare de perturbare a serverelor, calculatoarelor şi reţelei inspectoratului prin scanare de porturi, testare de vulnerabilităţi, mail bombing, accesare de informaţii private;

f) blocarea accesului la resursele informatice utilizate pe perioada absenţei din instituţie (concedii de odihnă, medicale, delegaţii etc.);

g) divulgarea informaţiilor referitoare la configurarea reţelei (protocoale, porturi) codurile licenţelor de utilizare a pachetelor software, precum şi elementele de identificare ale utilizatorilor în reţea către terţe persoane;

h) întreruperea (prin dezinstalare, restartare, deconectare, închidere) a serviciilor de scanare a calculatoarelor şi întreţinere reţea lansate de serverele inspectoratului în vederea asigurării integrităţii şi bunei funcţionări a echipamentelor şi serviciilor. Responsabilitatea incidentelor apărute şi consecinţelor generate de acestea (pierdere de informaţii, indisponibilizarea serviciilor de reţea etc.) ca urmare a nerespectării acestei prevederi revine în totalitate utilizatorului.

Nerespectarea prevederilor mentionate mai sus atrage raspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Art. 79 - Încălcarea prevederilor art.35, constatată de către administratorul de reţea, poate atrage întreruperea temporară a serviciilor de reţea şi va fi adusă la cunoştinţa conducătorului de compartiment în vederea soluţionării situaţiei create.

Art.80- Apariţia unor incidente, anomalii în funcţionarea echipamentelor şi a evenimentelor care pot prejudicia integritatea şi buna funcţionare a echipamentelor şi serviciilor de reţea (viruşi, etc.) va fi adusă de îndată la cunoştinţa persoanelor responsabile în vederea remedierii acestora.

 

CAPITOLUL XV

DISPOZIŢII FINALE

Art. 80 - Măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului intern

Art. 81(1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa angajaţilor sub semnătură,  prin grija conducătorului compartimentului respectiv, prin afişare pe siteul intern al inspectoratului sau prin punerea la dispoziţie a unui exemplar (în copie) la Compartimentul Resurse Umane.

(2) Prevederile Regulamentului intern produc efecte pentru angajaţi din momentul încunoştiinţării acestora.

Art.82 - (1) Orice angajat interesat, poate sesiza conducerea inspectoratului cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

(2) Controlul legalităţiiii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către conducerea inspectoratului a modului de soluţionare a sesizării formulate potrivit alin.(1).

Art. 83- Persoanele numite sau nou angajate nu-şi pot începe activitatea decât după ce au semnat că au luat la cunoştinţă de conţinutul acestui regulament, prin grija Compartimentului resurse umane.

Pentru informarea cetatenilor, compartimentele de relatii publice din cadrul ITM Hunedoara şi a celorlalte unitati subordonate au obligatia de a asigura publicitatea Prezentului regulament.


 Adrian - Florin BOZDOG

 Inspector şef                  

 

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord